วิธีสมัคร ใช้งาน แพลตฟอร์มออนไลน์ Future Skill x New Career Thailand เพื่อยกระดับคนตกงาน

Future Skill New Career Thailand คืออะไร

Future Skill x New Career Thailand เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จนถึงขั้นตกงาน, ว่างงาน และทำให้ขาดรายได้ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้การสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานกลุ่มนี้ ซึ่งจะใช้วิธีการดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า Future Skill x New Career Thailand นั่นเองค่ะ

โครงการนี้จะมุ้งเน้นเร่งพัฒนาทักษะให้กลุ่มผู้ว่างงานให้มีงานทำที่ยั่งยืน และเพื่อยกระดับความสามารถที่มีรวมถึงทักษะและการเรียนรู้การทำงานแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับภาค SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากพิษของ COVID-19

Future Skill New Career Thailand มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (เรียนฟรี) แต่ก็อาจจะมีบางหลักสูตรที่ต้องเรียกเก็บค่าจ่ายใช้หากคุณต้องการเรียนเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายก็จะไม่เกิน 1,000 บาท

Future Skill New Career Thailand มีหลักสูตรอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อาทิเช่น

 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Data Science)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotic and AI)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur)
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

ซึ่งทักษะเหล่านี้จะนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง ๆ ได้ในอนาคต อาทิเช่น

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้
 • สาขาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • สาขาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • สาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • สาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 • สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
 • สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • สาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 • สาขาอุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและกำลังคน

มีสถาบันอุดมศึกษาใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการ Future Skill New Career Thailand

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 18. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มหาวิทยาเอกชนนำร่อง)
 19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาเอกชนนำร่อง)

ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก: สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการสมัครเรียน Future Skill New Career Thailand

 1. ไปที่เว็บไซต์ “www.futureskill-newcareer.in.th
 2. กดที่ Login ตามรูป เพื่อสมัครสมาชิก (อยู่บริเวณมุมบนขวามือ)
 3. กรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน ให้ลงชื่อผ่าน facebook หรือสมัครด้วย Email
 4. หลังเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกวิชา (Courses) ที่คุณสนใจอยากเรียน โดยเลือกจากเมนูด้านบนตามรูป
 5. เลือกหลักสูตรที่สนใจอยากเรียน
 6. กด “ลงทะเบียนเรียน” และกรอกข้อมูลต่าง ๆ (ข้อมูลที่ใช้ในหารลงทะเบียนเรียนนั้น บางหลักสูตรอาจจะใช้ไม่เหมือนกัน ) และทางมหาวิทยาลัยจะยันยืนผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และทาง Email ของคุณ

ข้อมูลที่ใช้ในหารลงทะเบียนเรียน: 

 • บางหลักสูตรอาจจะต้องแนบไฟล์ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะใช้พิจารณาคุณสมบัติในการคัดเลือกก่อนลงเรียนได้
 • บางหลักสูตรก็ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่บางหลักสูตรก็อาจจะมีค่าใช่จ่าย คุณต้องอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนลงสมัครเรียน หากกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้รับยันยืนสิทธิ์การเรียนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย คุณจะผ่านคุณสมบัติที่ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยระบุไว้ และจึงค่อยดำเนินการจ่ายเงินค่าเรียน จากนั้นก็ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ และรอให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ สำหรับ เพื่อรับข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


ใส่โค้ด BSET2311 นี้เพื่อรับส่วนลด ในแอปช้อปปี้

 • ลดสูงสุด 300 บาท
 • เริ่ม 11/11/2023 เวลา 0:00:00
 • หมดเขต 11/30/2023 เวลา 23:59:59

หมายเหตุ : โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัดการใช้ 1 คน/ครั้ง/เครื่อง และใช้ผ่านแอป

Mine Melody

Mine Melody

สวัสดีค่ะทุกคนนน ผู้เขียนขออนุญาตใช้นามแฝงว่า Mine Melody นะคะ แม้ว่าชื่อนี้จะไม่ใช่ชื่อจริง ๆ แต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน 😘

ส่วนตัวแล้วผู้เขียนสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจะพยายามอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 😎 อีกทั้งยังสนใจเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในเทรนด์อย่าง สกินแคร์, เครื่องสำอาง, แฟชั่น ตลอดจนข่าวบันเทิง แน่นอนว่าเนื้อหาในทุก ๆ บทความที่เขียนไป ขอให้เพื่อน ๆ มั่นใจได้เลยว่ามีแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้จ้า!!

หากเพื่อน ๆ มีข้อสงสัย หรืออยากแชร์ไอเดียใด ๆ ร่วมกับผู้เขียน สามารถติดต่อผ่าน E-mail เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ 😇

Next Post