เกณฑ์การรับนักเรียน อนุบาล / ป. 1 ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพิจารณานโยบายเกี่ยวการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อสรุปได้ดังนี้

รับนักเรียนได้ไม่เกินห้องละ 40 คน

ในปีการศึกษา 2564 จะรับนักเรียนได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยห้ามมิให้ขยายจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งในการประชุมล่าสุดอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในปีการศึกษา 2565 นั้นจะลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงอีกให้เหลือ 35 คน/ห้อง เพื่อคุณภาพในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
อนุบาล และ ป.1  ห้ามมีการสอบเข้าทุกกรณี

นักเรียนระดับอนุบาล และ ป.1 ของปีการศึกษา 2564 ห้ามมีการสอบเข้าทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนธรรมดา ในกรณีที่มีการจับฉลากหรือสอบสัมภาษณ์นั้น จะให้ผู้ปกครองเป็นคนจับหรือสัมภาษณ์เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเสียความรู้สึกและลดความเครียดจากการแข่งขัน

การเตรียมตัว ป้องกัน และรับมือ สำหรับการระบาดของโควิดรอบ 2

มีการส่งแผ่นการรับมือสำหรับการระบาดของโควิดรอบ 2 โดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. จะส่งแผนรับมือไปยังสถานบันการศึกษาให้รับทราบถึงแผนดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามา ก็จะต้องมีขั้นตอนการป้องกันที่รัดกุมต่าง ๆ อาทิเช่น การกักตัว 14 วัน เป็นต้น ซึ่งทุกสถานบันการศึกษาจะต้องทำตามข้อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

สำหรับการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนั้น ให้คงไว้ตามเงื่อนไขของปีก่อน โดยทาง สพฐ. จะมีการกำหนดช่วงเวลาการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเอง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่จากการประชุมคาดการณ์ว่าช่วงเวลาในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษคงไม่ได้ต่างจากของปีที่ผ่านมา

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post