ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2024

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน ภายใน 19 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2566
  • ผ่านทางเว็บไซต์
   • http://scholar.ocsc.go.th
   • http://www.ocsc.go.th/scholarship
 2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ก่อน 22.00 น.
  • ชําระเงินผ่าน แอปฯ “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง ” ได้ทันที
  • ชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
  • อย่าลืม เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย
 3. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
  • เข้าไปที่หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” กรอกเลขประจําตัวประชาชนลงไป จากนั้นระบบจะขึ้น “ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” มาให้

รายละเอียดการสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2567

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบ

 • ทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก
  • ต้องกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน)
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • กรณีทุนระดับปริญญาเอก
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ไม่เคยได้รับปริญญาโทในสาขาและวิชาเอก หรือเน้นทางเดียวกันกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาล หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
 • สำหรับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค)
  • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และสตูล โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ประเภททุนที่เปิดรับสมัครมีอะไรบ้าง ?

 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
  • ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา บรรจุก่อนไปศึกษา : 44 ทุน
 2. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค)
  • ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา บรรจุก่อนไปศึกษา : 1 ทุน
 3. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน : 5 ทุน
 4. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 30 ทุน

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ การสมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ / ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5

สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้สินค้าลดราคาในช้อปปี้ & ลาซาด้า - ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้

หมายเหตุ :  สำหรับข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ ผูัสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ไปศึกษา ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1

รายละเอียดการสอบข้อเขียน

 • ประกาศรายชื่อ / กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
  • ตรวจสอบได้จาก
   • http://scholar.ocsc.go.th
   • http://www.ocsc.go.th/scholarship
   • http://stscholar.nstda.or.th
 • สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ – วิชาความสามารถทั้วไปเชิงวิชาการ ในวันที่ 28 มกราคม 2567

รายละเอียดประเมินความเหมาะสม เพื่อรับทุน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน / กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ในวันที่ 12 เมษายน 2567
  • ตรวจสอบได้จาก
   • http://scholar.ocsc.go.th
   • http://www.ocsc.go.th/scholarship
   • http://stscholar.nstda.or.th
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2567
 • ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567
  • ตรวจสอบได้จาก
   • http://scholar.ocsc.go.th
   • http://www.ocsc.go.th/scholarship
   • http://stscholar.nstda.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน / การรายงานตัว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
 • เบอร์โทรศัพท์
  • 02 547 1330
  • 02 547 1903
  • 02 547 1907
  • 02 547 1910
  • 02 547 1911
  • 02 547 1916
  • 02 547 1955

ขอบคุณข้อมูล

BR News

BR News

นำเสนอเรื่องเด่น ข่าวร้อน ในประเทศและต่างประเทศ เกาะติดกับทุกสถาณการณ์ไปกับเรา - BR News

Next Post