เงินเลี้ยงดูบุตร เดือนละ 600 บาท (เด็กแรกเกิด – 6 ปี) เช็กเงื่อนไข/วิธีลงทะเบียน

โครงการเงินเลี้ยงดูบุตร คืออะไร ?

เงินเลี้ยงดูบุตรมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งเป็นสวัสดิการของภาครัฐที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เงื่อนไขการขอรับสิทธิเงินเลี้ยงดูบุตร 

 • ต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 • รัฐจะช่วย 600 บาท/เดือน จนเด็กอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือผู้รับสิทธิ์
 • ผู้ปกครองที่สามารถลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้ปกครองต้องไม่เคยรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 หรือ 40 สามารถรับสิทธิได้หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
 • คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ ต้องให้คลอดบุตรก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียน
 • ในกรณีที่คลอดลูกเป็นฝาแฝด จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนเด็กที่เกิด
 • ผู้ที่เพิ่งมาขอรับสิทธิเงินเลี้ยงดูบุตรหลังจากเดือนตุลาคม 2563 ไปแล้ว คุณจะได้รับเงินตามสิทธิ แต่จะไม่สามารถขอรับเงินย้อนหลังได้
 • สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

วิธีคำนวณรายได้เฉลี่ยกี่บาทต่อปี

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน = รายได้รวมกันของสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิด (÷) จำนวนสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ใช้ขอรับเงินเลี้ยงดูบุตร  มีอะไรบ้าง ?

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองที่จะยื่นเรื่องขอรับสิทธิ
 4. ใบสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ขั้นตอนการแจ้งเกิดทำสูติบัตร)
 5. สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หมายเลขพร้อมเพย์ที่ลงละเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน โดยจะต้องเป็น
  1. 5.1) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
   5.2) บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน
   5.3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส.
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ใช้เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของคุณแม่)
 7. ต้องใช้สลิปเงินเดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับสิทธิเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
 8. สําเนาเอกสารเกี่ยวกับ บัตรข้าราชการ / หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  / บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง  และเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้รับรองใช้แสดงตน เพื่อยืนยันรายได้
  1. 8.1) ผู้รับรองคนที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุข/ ประธานชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
  2. 8.2) ผู้รับรองคนที่ 2 ผู้อำนวยการเขต/ ปลัดเมืองพัทยา หรือข้าราชการที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย/ ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย

ลงทะเบียนขอรับเงินเลี้ยงดูบุตร ได้ที่ไหน ?

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเลี้ยงดูบุตร

 1. ผู้ปกครองหรือผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิ ยื่นเอกสาร ณ หน่วยงานใกล้บ้านที่คุณสะดวก
 2. หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ทำการตรวจสอบเอกสาร
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
 4. เจ้าหน้าที่เริ่มบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 5. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิและส่งให้กรมบัญชีกลาง
 6. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะรายบุคคล
 7. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับสทิธิ
 8. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเลี้ยงดูบุตร ว่าได้หรือไม่ได้ ?

หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 20-30 วัน คุณสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ ผ่านทาง แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” (สำหรับ iOS / สำหรับ Android)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินอุดหนุน
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินอุดหนุนทางเว็บไซต์

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับตรวจสอบผ่านแอปฯ ทางรัฐ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับสิทธิ เพื่อที่จะสแกนบัตรในการลงทะเบียน
 2. ในขั้นตอนการลงทะเบียนจะต้องตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (ต้องจำข้อมูลในส่วนนี้ให้ด้วยนะคะ เพราะจะต้องใช้ Login ทุกครั้ง)
 3. เมื่อหลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะเห็นหัวข้อ “สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ” ให้กดเข้าไป จากนั้นกดเลือกที่ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินอุดหนุนทางเว็บแอปฯ ทางรัฐ
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินอุดหนุนทางเว็บแอปฯ ทางรัฐ
เงินเลี้ยงดูบุตร ปี 2565 เข้าวันไหนบ้าง ?

ประจำเดือน วันที่จ่ายเงินเลี้ยงดูบุตร
เดือน มกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565 วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565
เดือน เมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือน มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือน กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือน สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือน กันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

เงินเลี้ยงดูบุตรใช่โครงการเดียวกับเงินสังเคราะห์บุตรหรือไม่ ?

คำตอบคือ “ไม่” ค่ะ

เงินสงเคราะห์บุตรคือเงินที่ช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีประกันสังคม ปัจจุบันนี้ทางภาครัฐได้รับขึ้นเป็น 800 บาท/เดือน โดยรัฐจะช่วยในส่วนนี้จนกว่าเด็กจะอายุจนครบ 6 ปีบริบูรณ์ ส่วนเงินเลี้ยงดูบุตรต่อให้คุณไม่อยู่ในประกันสังคมก็สามารถรับสิทธินี้ได้ (ขอแค่คุณมีรายได้ต่ำที่เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี) ซึ่งคุณสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร + เงินเลี้ยงดูบุตรพร้อมกันได้ หากคุณอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นคุณอาจจะได้ 1,400 บาทต่อเดือน เลยค่ะ

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Next Post

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง