เงินอุดหนุนบุตร เข้าวันไหน ปี 63

เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร

เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด โดยเด็กที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ต้องมีสัญชาติไทย พ่อหรือแม่ต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ในฐานะครอบครัวที่ยากจนหรือที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยรายได้ครัวเรือนจากเดิมเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี ปัจจุบันได้ขยายเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน จนเด็กอายุครบ 6 ขวบ

หมายเหตุ: ในกรณีที่คลอดลูกเป็นฝาแฝด จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนเด็กที่เกิด 🙂

เงื่อนไขในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

 • ตัวเด็กต้องมีสัญชาติไทย สำหรับพ่อหรือแม่ ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • รายได้โดยรวมทั้งครอบครัวหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดที่มี ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • ผู้ที่ไม่ได้พ่อแม่แท้ๆ แต่เป็นคนรับอุปการะก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่บุญธรรมด้วย
 • บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เช่นกัน
 • สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับเงินอุดหนุดบุตร

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำในปีนี้ คุณสามารถรับเงินต่อเนื่องจนเด็กมีอายุครบ 6 ขวบ

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพึ่งคลอดลูกเมื่อปลายปี 62 ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะคุณสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปี 2562 – 30 กันยายน ปี 2563 สามารถไปลงทะเบียนไปตามสถานที่ต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเขตใรพื้นที่พักอาศัย
 • เมืองพัทยา: ศาลว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค: สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

เพื่อความสะดวกสำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ได้หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บ https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 63

 • แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (หรือดาวน์โหลดที่นี่)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (หรือดาวน์โหลดที่นี่)
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองต้องเป็นบัญชีตามที่ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  1) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
  2) บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน
  3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ใช้เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
  ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ไปที่สาธารณสุข ขอสำเนามาเฉพาะหน้าที่ 1 พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรับรองสําเนาให้เรียบร้อย
 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนนั้นเอง
 • สำหรับผู้ที่มาขอลงทะเบียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีสําเนาเอกสารบัตรข้าราชการ หรือบัตรแสดงตําแหน่ง

ตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไร ว่าลงทะเบียนผ่านไหม ?

เข้าเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

เงินอุดหนุนบุตร ปี 63 ยังไม่เข้าต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน

หากเงินไม่เข้าบัญชีของคุณหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทร 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147
โทร 02 651 6920

เงินอุดหนุนบุตร ปี 63 เข้าวันไหนบ้าง

 • เดือน ม.ค. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ม.ค. 63 (วันศุกร์)
 • เดือน ก.พ. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 7 ก.พ. 63 (วันศุกร์)
 • เดือน มี.ค. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 มี.ค. 63 (วันอังคาร)
 • เดือน เม.ย. 63 เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 เม.ย. 63 (วันศุกร์)
 • เดือน พ.ค. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 8 พ.ค. 63 (วันศุกร์)
 • เดือน มิ.ย. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 มิ.ย. 63 (วันพุธ)
 • เดือน ก.ค. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ก.ค. 63 (วันศุกร์)
 • เดือน ส.ค. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ส.ค. 63 (วันจันทร์)
 • เดือน ก.ย. 63  เงินโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ก.ย. 63 (วันพฤหัสบดี)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำไมเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่เข้า

อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินทางอื่นมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบจะรีบแจ้งให้ทราบทันที

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

ยาสีฟัน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี และขาวสะอาด ยี่ห้อไหนดีที่สุด ปี 2020

ยาสีฟัน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี และขาวสะอาด ยี่ห้อไหนดีที่สุด ปี 2020

ยาสีฟัน เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่หลายคนต้องมีติดห้องน้ำไว้ตลอดเรียกได้ว่าหากขาดไปคงขาดใจค่ะ เพราะยาสีฟันสา...

รีวิว หวีแปรงขนสัตว์เลี้ยง ที่ดีที่สุด สำหรับขนสั้นและขนยาว

รีวิว หวีแปรงขนสัตว์เลี้ยง ที่ดีที่สุด สำหรับขนสั้นและขนยาว

ขนสั้นเกรียนการดูแลหมั่นแปรงขนให้สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นการช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพที่ดี ทั้งย...

Next Post

สาระน่ารู้

รีวิวโดดเด่น