วิธี เบิกค่ารักษาพยาบาล กับ ประกันสังคม

หากว่าด้วยเรื่องสิทธิประกันสังคมแต่ละมาตรานั้น คงมีหลาย ๆ เรื่อง ที่ยังเป็นประเด็นค้างคาใจของใครบางคน ว่าแท้จริงแล้วเราสามารถเบิกหรือใช้สิทธิ์ในเรื่องใดได้บ้าง ซึ่งจากบทความที่เราได้เขียนไปแล้วนั้นก็มีหลาย ๆ เรื่องที่ลงรายละเอียดไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น รับเงินสงเคราะห์บุตร, สิทธิการเบิกเงินค่าคลอดบุตร, สิทธิเบิกค่าทำฟัน และสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของ “เบิกค่ารักษาพยาบาล” ค่ะ

ทำประกันสังคมไว้จะสามารถเข้าใช้บริการจากสถานพยาบาลไหนได้บ้าง

หากคุณเป็นผู้ประกันตน คุณสามารถเข้ารับการบริการอย่างการตรวจวินิจฉัยโรครวมถึงการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายตามสิทธิที่สามารถใช้ได้ได้ค่ะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้หากสถานพยาบาลนั้น ๆ ไม่สามารถให้บริการได้ ก็จะรับผิดชอบโดยการส่งไปยังสถานพยาบาลอื่นที่มีเครื่องมือและศักยภาพทางการแพทย์ที่สูงกว่าโดยที่คุณไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ


กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องเข้าสถานพยาบาลอื่นนอกเครือข่าย

ข้อมูลจาก สํานักงานประกันสังคม

บางคนอาจจะสงสัยว่าหากคุณเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจะต้องเข้าแล้วต้องรักษาตัวที่สถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ในเครือข่าย อย่างกระทันหัน โดยที่คุณอาจจะหมดสติ หรือไม่มีสิทธิ์เลือกสถานพยาบาลได้จะต้องทำอย่างไร

หากคุณเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้รักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากคุณมีอาหารเหล่านี้ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หาย, เหนื่อยขั้นรุนแรง หายใจเร็ว, เหงื่อแตก ตัวเย็น มีอาการร่วม, มีอาการเจ็บหน้าออกอย่างรุ่นแรง หรือเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลัน, แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุด มีอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และอาการที่เกี่ยวกับระบบสมอง ซึ่งส่งผลให้เป็นอันตรายต่อชีวิต

ซึ่งทางโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาจนพ้นขั้นวิกฤต ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับรวมวันหยุดด้วยโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่มีการจ่ายส่วนเกิน เพราะประกันสังคมจะเป็นผู้จ่าย

แต่หากไม่เข้าข่ายขั้นวิกฤตจริง ๆ คุณจะต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ด้วยนะคะ โดยใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาเองทั้งหมด


การเบิกค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลอื่น ภายใน 72 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก สํานักงานประกันสังคม

1. โรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น

ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เบิกค่าอาหารและค่าห้องได้ไม่เกิน 700 บาท/วัน

2. โรงพยาบาลเอกชน

ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
 • เบิกค่าอาหารและค่าห้องได้ไม่เกิน 700 บาท/วัน
 • เบิกค่าอาหาร ค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาในห้อง ICU ได้ไม่เกิน 4,500 บาท/วัน
 • ผ่าตัดใหญ่ เบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน 8,000-16,000 บาท/ครั้ง (ซึ่งจะคิดตามระยะเวลาการผ่าตัดอีกที)
  • ผ่าตัดใหญ่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 8,000 บาท/ครั้ง
  • ผ่าตัดใหญ่เกิน 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 12,000 บาท บาท/ครั้ง
  • ผ่าตัดใหญ่เกิน 2 ชั่วโมง 16,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและ / หรือ เอกซเรย์ เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท/คน
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท/คน
 • ตรวจคลื่นสมอง เบิกได้ไม่เกิน 350 บาท/คน
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน

วิธี เบิกค่ารักษาพยาบาล กับ ประกันสังคม แบบ New Normal

เนื่องจากตอนนี้หลาย ๆ องค์กรของรัฐ เริ่มมีการปรับใช้วิธีการบริการแบบออนไลน์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจองคิวทำพาสปอร์ตแบบใหม่, การพกใบขับขี่ดิจิตอล, การต่อใบขับขี่ออนไลน์, บริการออนไลน์กรมที่ดิน, การใช้งานแอปฯ กยศ., ผ่านแอปฯ FARMBOOK เป็นต้น

ดังนั้นรายการแบบฟอร์มต่อไปนี้จะเป็นการดาว์นเอกสารสำหรับใช้เบิกค่ารักษาต่าง ๆ และนำเอกสารที่ดาว์นโหลดมาปริ้น จากนั้นให้กรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นให้ถูกต้องเรียบร้อย

พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้:

 1. ใบรับรองแพทย์
 2. ใบเสร็จรับเงิน

โดยสามารถดำเนินการเรื่องได้ทั้งทางไปรษณีย์, โทรสาร (Fax), E-Mail หรือ ไลน์ของทางไปสำนักงานประกันสังคม ซึ่งแต่ละพื้นที่แตละจังหวัดนั้นก็จะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมือนกัน สามารถเช็กจากที่นี่ค่ะ

Mine Melody

Mine Melody

I am a graduate of Department of Computer Engineering Prince of Songkhla University. I really enjoy writing and reviewing technology and women's products.

Related Posts

Next Post