เช็คสิทธิประโยชน์ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา

ประกันสังคมถือเป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างในทุก ๆ บริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการส่งเงินสมบทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยหักจากเงินเดือนจำนวน 5 % หรือไม่เกิน 750 บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตและได้รับสวัสดิการที่รัฐมอบให้ เมื่อเกิดกรณีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ หรือกรณีว่างงาน 

แม้แต่สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ประกันสังคมก็ได้มอบ เงินเยียวยาประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และ เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เมื่อเกิดกรณีข้างต้น ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องทำการเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมได้

ทั้งนี้ประกันสังคมนั้นมีอยู่ทั้งหมด 3 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งในแต่ละมาตราก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งคุณสมบัติของผู้ประกันตนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับจากประกันสังคม 

มาตรา 33 คืออะไร และ ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

มาตรา 33 คือ เป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คุ้มครอบทั้งหมด 7 กรณีดังนี้

มาตรา 39 คืออะไร และ ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

มาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 มาก่อน ทั้งนี้ได้มีการสมทบเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

คุ้มครอบทั้งหมด 6 กรณีดังนี้

  • เจ็บป่วย
  • คลอดบุตร
  • ทุพพลภาพ
  • เสียชีวิต
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ

มาตรา 40 คืออะไร และ ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

มาตรา 40 คือ บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำงานโดยไม่มีนายจ้าง 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

คุ้มครอบทั้งหมด 3-5 กรณีขึ้นอยู่กับทางเลือก ดังนี้

  • เงินทดแทนการขาดรายได้
  • ทุพพลภาพ
  • ตาย
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ (บำเหน็จ)

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์

กดสมัครสมาชิก

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน กดยอมรับข้อตกลง และ กดถัดไป

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน กดปุ่ม ‘ถัดไป’ จากนั้นขอและใส่รหัส OTP ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้ดีลดี เบสท์รีวิวเลือกให้

ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสจากนั้นกด ‘เข้าสู่ระบบ’

เพียงเท่านี้ระบบก็จะโชว์รายละเอียดประกันสังคมของท่าน

อ้างอิงที่มาจาก: เพจ Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Lolipop

Lolipop

Create article about music and news with heart

Next Post

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดีลดีเบสท์รีวิวเลือกให้ดีลดีเบสท์รีวิวเลือกให้ดีลดีเบสท์รีวิวเลือกให้